Recover My Files Recover My Files Recover My Files

  • Phát hành:
  • Sử dụng: Trial
  • Dung lượng: 33MB
  • Lượt tải: 240
  • Ngày phát hành:
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10
Giới thiệu

Recover My Files rất mạnh mẽ trong việc phục hồi dữ liệu. Việc lỡ tay làm mất vài file dữ liệu quan trọng làm bạn điên đầu. Đừng lo lắng, nó chỉ nằm sâu trong máy tính của bạn, chỉ cần tải công cụ này về và với vài cái lick chuột là có thể lấy lại được hết.

software Recover from hard drive, camera card, USB, Zip, floppy disk, iPod and other media
data Recover files even if emptied from the Recycle Bin
recovery File recovery after accidental format, even if you have reinstalled Windows.
software Disk recovery after a hard disk crash
data Get back files after a partitioning error
RAW drive Get data back from RAW hard drives
recovery Recover documents, photos, video music and email.
software Recovers NTFS, FAT(12/16/32), exFAT, HFS, HFS+

 

"Recover My Files combines simplicity of use with the most powerful file recovery software engine, together with a unique capability of "on-the-fly" data preview while the search is being conducted."

Recover My Files is compatible with Windows 2003, XP, Vista, 7, 8 and 10 and works with FAT 12, FAT 16, FAT 32, NTFS, NTFS5, HFS and HFS+ (MAC) file-systems.