1Password cho Mac 1Password cho Mac 5.3.2 1Password cho Mac

1Password cho Mac
  • Phát hành: AgileBits
  • 1Password cho Mac và iOS được cập nhật giúp quản lý mật khẩu an toàn hơn
  • windows Version: 5.3.2
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.8/10.9/10.10